Blue School

od | júl 21, 2021

BLUE SCHOOLS in Šarišské Bohdanovce village

Carrier of the project: Šarišské Bohdanovce village

Country: Slovakia / Prešov region 

Contact: Basic Schools Šarišské Bohdanovce,  http://www.zssbohdanovce.stranka.info

Duration: study and construction 2015-16

Na Slovensku sa v roku 2012 rozbehla iniciatíva aktívneho vzdelávania o ochrane vôd na stredných a základných školách. Myšlienka bola, aby v každom okrese Slovenska (79 okresov) bol realizovaný projekt Modrá škola, ktorého cieľom bolo priamo v areáli školy bol zrealizovaný projekt zadržiavania dažďovej vody z budov škôl a zároveň sa do vzdelávacieho systému zaviedli prvky ochrany a obnovy vôd. Aby na týchto školách vznikli centra edukácie o vode a ozdravovaní klímy. 

 

Jedným z projektov bol zrealizovaný na Základnej škole v Šarišských Bohdanovciach. A areáli školy bol zrealizovaný systém zbierania dažďovej vody, jej recyklácie s prispôsobením priestorového usporiadania oddychových zón pre edukáciu v Základnej školy.

 

Súčasťou projektu bolo vypracovanie učebných osnov, ktoré sa stali súčasťou vzdelávania. Ukázalo sa,  že vzdelávanie v prostredí, kde žiaci môžu priamo v areáli byť v kontakt, čo znamená ochrana vôd, čo znamená malý vodný cyklus, ako chrániť i obnovovať vodné zdroje, prečo to treba robiť, aký to má vplyv na klímu, ako zadržanie dažďovej vody prispieva k znižovaniu prašnosti ovzdušia. 

 

Celkové náklady na projekt boli 37 tisíc € a bol zrealizovaný v roku 2016. Projekt bol podporený z Nórskeho finančného mechanizmu z grantovej schémy Adaptácia na  klimatickú zmenu. Zo schémy sa investovalo 2,9 mil. € a bolo zrealizovaných viac ako 70 projektov Modrých škôl, ktoré sa stali základom inovatívnych modelových riešení zbierania dažďových vôd a ich vracanie do malých vodných cyklov.  

Projekty Modrých škôl sú súčasťou inšpirácie pre inovatívne riešenia zadržiavania dažďových vôd v urbánnom prostredí   edukácie integrovanej ochrany a obnovy malých vodných cyklov. 

Voda sa dotýka celej škály problémov, od environmentálnej bezpečnosti, cez technické riešenia, právne súvislosti verejných politík na ochranu dostatku vody, klimatickej zmeny, ochrany zdravia až po kultúru človeka. 

Preto  je veľmi vhodné posilňovať zapájanie novej generácie mladých ľudí do aktívneho prístupu novej generácie mladých ľudí do zmien vzorcov správania človeka k voda s predchádzaním vodných kríz v budúcnosti. 

Preto vštepovanie integrovanej ochrany vôd v súvislosti s klimatickou zmenou do generácie mladých ľudí je v súčasnosti je veľmi aktuálne a potrebné. Inovatívna myšlienka projektu spočíva v zapájaní novej generácie mladých priamo do projektov zbierania dažďovej vody.