Water & Climate (Erasmus+)

Do you want to become Water Ambassador?
Júl 2019 8-12 Košice, Košice okolie

 

VODA A PODNEBIE

 

Navrátenie vody do krajiny, aby sa zabránilo zmene klímy

 

Tento projekt financovaný z programu Erasmus+ spája 4 organizácie z Francúzska, Spojeného kráľovstva a Slovenska s odbornými znalosťami v oblasti vody a jej vzťahu k podnebiu:

Coordination Eau Île-de-France – Paríž, Francúzsko www.eau-iledefrance.fr
Eau Bien Commun Aura – Rhône-Alpes, Francúzsko www.eau-biencommun-aura.fr
The Flow Partnership – Devon, Spojené kráľovstvo www.theflowpartnership.org
Ľudia a Voda – Košice, Slovensko www.ludiaavoda.sk

Počas 3 rokov trvania projektu (2017 – 2020) partnerstvo 4 organizácií od východnej až po západnú Európu, spolupracuje pri vytváraní učebných materiálov o sociálnych, ekonomických a environmentálnych aspektoch vody.

Jednotlivci, ktorí pracujú v rámci svojich komunít v každej z partnerských krajín, sa schádzajú, aby vytvorili vedomostnú základňu osvedčených postupov ako model na obnovu vody a podnebia v 21. storočí. Naše komunity sú silným katalyzátorom zmien a môžu priniesť inovatívne riešenia, a to tak politicky, ako aj prostredníctvom trvalo udržateľného rozvoja.

Táto základňa poznatkov je založená na:

• spoločných vzdelávacích aktivitách
• výmene nápadov a informácií
• praktickom výskume v tejto oblasti
• akademickom výskume
• analýze vnútroštátnych vodohospodárskych politík

Prostredníctvom tejto práce sa vynára celoeurópsky koncept „miestnych a národných odborných znalostí v oblasti vody a klímy“, ktorý je vedený vedcami a jednotlivcami pracujúcimi na miestnej úrovni.

Na konci projektu bude k dispozícii online kurz, ktorý bude súčasťou „Globálnej vodnej školy“. Posilní sa tým kontinuita miestnych opatrení a rast odborných znalostí v oblasti vody a jej riadenia na európskej a medzinárodnej úrovni.

Existuje naliehavá potreba demokratickejšieho prístupu k hospodáreniu s vodou, ktorý dáva jednotlivcom skutočnú úlohu. Tento nový model sa musí prispôsobiť potrebám a realite 21. storočia, aby všetci, či už žijú v mestskom alebo vidieckom prostredí, čelili tejto výzve.

Navštívte jednotlivé webové stránky partnerov, kde nájdete informácie o prebiehajúcom praktickom postupe a spôsobe účasti.

Materiály vyvinuté v rámci tohto projektu sú k dispozícii na nasledujúcich odkazoch:

  • Dátové listy o osvedčených postupoch:

Modrá alternatíva Tichý Potok (ENG)
Vodný Les Slovesnskej Sporitelne (ENG)
Košický protokol o vode (ENG)
Hričovská vodná cesta (ENG)
Protipovodňová ochrana Torysa (ENG)
Protipovodňová ochrana Jaromnice (ENG)
Rybník v obci Dúbrava (ENG)
Modrá škola Šarišské Bohdanovce (ENG)
Voda pre Botanickú záhradu v Tatranskej Lomnici (ENG)
Protipovodňová ochrana Hlohovec (ENG)
Bioklimatický park Drienová (ENG)
Daždová záhrada ZŠ Hroncová Košice (ENG)

 

 

Chceš sa stať Vodným Ambasádorom? Absolvuj Letnú Univerzitu Vody!

MVO Ľudia a voda (www.ludiaavoda.sk) v spolupráci s Francúzskymi partermi Coordination EAU–ile de france (www.eau-iledefrance.fr), Coordination Eau Bien Commun Auvergne RhoneAples (www.eau-biencommun-aura.fr) a parterom z Veľkej Británie The Flow Partnership (www.theflowpartnership.org ) organizuje v dňoch 8. až 12. júla 2018 LETNÚ UNIVERZITU VODY v Košiciach, kde môžeš získať praktické aj teoretické vedomosti o implementácii projektov zadržiavania dažďovej vody v krajine na ozdravovanie klímy.

Praktická časť

Súčasťou kurzu bude aj praktická časť. Kde účastníci kurzu zrealizujú dažďovú záhradku v areáli ZŠ Hroncová a postavia niekoľko prekladaných hrádzok na Alpinke v Čermeľskom údolí. Po absolvovaní kurzu každý účastník získa cerifikát Vodný ambasádor (Úroveň 3 podľa Európskeho kvalifikačného rámca celoživotného vzdelávania). Každý účastník získa “Manuál – Obnova vody na ozdravenie našej klímy”. Kurz na Letnej univerzite vody je bezplatný. Jazyk kurzu je angličtina.

Ľudia a voda

Občianske združenie Ľudia a voda vidí svoju úlohu v napomáhaní všestrannému rozvoju mestských, vidieckych a znevýhodnených komunít (najmä) v Karpatskom regióne. Osobitné miesto v aktivitách OZ zaujíma rozvíjanie dedičstva predkov v oblasti ekologického a hospodárneho nakladania s vodnými zdrojmi ako aj teoretické a praktické šírenie tohto odkazu doma i v zahraničí. OZ rozvíja svoje aktivity na princípoch občianskej spoločnosti, zachovávania tradícií a svojráznosti regiónov.

http://www.ludiaavoda.sk/

Email Us